Eco Footprint โครงการแข่งขันลดรอยเท้าในโรงเรียน

สมาชิกเข้าสู่ระบบ


โครงการที่ผ่านมา PDF พิมพ์ อีเมล

iniciodirecto

การคำนวณรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน

โครงการที่ผ่านมาการคำนวณรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน เป็นวิธีการวัดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ โดยทำการเปรียบเทียบการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติกับความสามารถในการผลิตและสร้างทดแทนของโลก รวมทั้งการขจัดสารพิษและฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ข้อมูลต่างๆจะถูกแปลงเป็นค่ามาตรฐานเรียกว่าโกลเบิลเฮกแตร์ global hectares (gha) พบว่า ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 1.5 และค่าเฉลี่ยของโลกมีค่าเท่ากับ1.8 ซึ่งเป็นเสมือนดัชนีเบื้องต้นในการบ่งชี้ให้พึงตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เป็นกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และวางแผนจัดการกับกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ การแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ จากเศษอาหาร

กิจกรรมการลดรอยเท้าทางนิเวศ

การดำเนินกิจกรรมลดรอยเท้าทางนิเวศนี้เน้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและวิถีการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตของธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืนต่อไปได้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้สำรวจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนของตนเองในด้านต่าง ๆ ๖ ด้าน คือ น้ำ พลังงาน อาคาร อาหาร ขยะและการเดินทาง รวมถึงมุ่งหวังให้โรงเรียนในโครงการได้รับรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานการใช้ทรัพยากรของตนเองและนำไปวางแผนการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนของตนต่อไป

โครงการที่ผ่านมา

โครงการแข่งขันรอยเท้าทางนิเวศน์ในโรงเรียน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน โดยอาศัยความร่วมมืออย่างแข็งขันของนักเรียนและสามารถนำมารวมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดายผ่านการวัดและลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนจากเครื่องคำนวณออนไลน์ในเว็บไซต์www.britishcouncil.or.th/ecofootprint เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาจากโรงเรียนที่วัดการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนได้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด ประกอบการนำเสนอโครงร่างรณรงค์ที่สามารถปฏิบัติได้จริงของโรงเรียนซึ่งนำข้อมูลที่ได้จากการคำนวณดังกล่าวมาวางแผนและดำเนินโครงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งในปี 2550 มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวน 13 โรงเรียน และในปี 2551 มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวน 20 โรงเรียน โดยสามารถเรียกได้ว่า เป็น โรงเรียนนำร่องที่มีโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและมีความตระหนักตลอดจนจิตสำนึกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดว่าการแข่งขันลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียนจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินพฤติกรรม
การบริโภคทรัพยากรและวิถีการดำรงชีวิตกับความสามารถในการผลิตของธรรมชาติว่ามีความสมดุลกันหรือไม่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการแข่งขันลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน(School Ecological Footprint Challenge) โดยคัดเลือกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๔๔ มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 18 โรงเรียน และปี 2555 มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 18 โรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้สำรวจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนของตนเองตน รวมถึงมุ่งหวังให้โรงเรียนในโครงการได้รับรู้ถึงข้อมูลพื้นฐานการใช้ทรัพยากรของตนเองและนำไปวางแผนการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนของตนต่อไป และคาดว่าจากผลการดำเนินงานจะเกิดผลกระทบในด้านการขยายข่ายความรู้ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงในโอกาสต่อไปอีกด้วย

   
Home โครงการที่ผ่านมา

sslogoกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
เบอร์โทรศัพท์ :  0-2298-5635 สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444
หรือ E-mail : 
ecofootprint@deqp.mail.go.th